Malec

Budżet obywatelski

Rozmiar tekstu:

budzetSzanowni mieszkańcy! Przypominamy, rozpoczęło się głosowanie nad  propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. Zapraszamy do włączenia się w tworzenie idei dialogu społecznego, a dzięki temu społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Kęty oraz do poparcia zadań złożonych przez mieszkańców. Przypominamy też w jaki sposób można oddać swój głos:w terminie od 17 października 2013 r. do dnia 27 października 2013 r. na karcie do głosowania:

  

Aktualne wyniki Budżetu Obywatelskiego 2014

 

1) w wersji papierowej, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 238/B, przekazanej do następujących punktów do głosowania w godzinach pracy następujących jednostek:

•    Urząd Gminy Kęty, ul. Rynek 7 (dziennik podawczy),
•    Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a (hol dolny – parter),
•    OSiR W Kętach, os. Nad Sołą 29 (kryta pływalnia – I piętro -  kasa),
•    Zespół Szkolno – Gimnazjalny Nr 1 w Kętach, ul. Sobieskiego 6 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Gimnazjalny Nr 2 w Kętach, ul. Wyspiańskiego 1 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Ketach, ul. Szkolna 3 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nowej Wsi, ul. Konarskiego 4 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Bielanach, ul. Łęcka 2 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bulowicach, ul. Bielska 59 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witkowicach, ul. Beskidzka 98 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łękach, ul. Akacjowa 28 (sekretariat),
•    Szkoła Podstawowa w Malcu, ul. Świętojańska 1 (sekretariat),
•    Powiatowy Zespół Szkół Nr 9 w Kętach, ul. Kościuszki 29 (sekretariat),
•    Powiatowy Zespół Szkół Nr 10 w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a (hol – parter)
•    Powiatowy Zespół Szkół Nr 11 Kętach, ul. Wyspiańskiego 2 (sekretariat)
2) w wersji papierowej, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do  zarządzenia nr 238/B, przekazanej podczas spotkań, bądź zebrań z mieszkańcami, jeśli takie zostaną zorganizowane w dzielnicy, bądź sołectwie w terminie przewidzianym do głosowania (w Malcu jest to budynek Szkoły Podstawowej), FORMULARZ W WERSJI PAPIEROWEJ DO DRUKU 
3)  w wersji elektronicznej przez Internet, dostępnej w okresie głosowania na stronie internetowej Gminy Kęty zamieszczonej pod adresem internetowym http://www.budzetobywatelski.kety.pl do godziny 24.00.

Zasady ważności głosu:

 1. Aby głos był ważny należy wybrać nie więcej niż 5 zadań z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”
 2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwisko oraz numeru PESEL osoby głosującej, a także podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenie.

Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 1. Głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania, na której oddane głosy spełniają wskazane wyżej zasady ważności głosu.
 2. Na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż 5 zadań z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania.
 3. Na podstawie podanego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL nie można ustalić tożsamości głosującego, lub gdy dane te są nieczytelne.
 4. Podany na karcie do głosowania adres zamieszkania znajduje się poza terenem Gminy Kęty.
 5. Karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego.
 6. Karta do głosowania nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie.
 7. Głosujący nie jest mieszkańcem Gminy Kęty lub w chwili oddania głosu nie miał ukończonego co najmniej 16 roku życia.

Ideą budżetu obywatelskiego jest włączenie Mieszkańców w konsultacje dotyczące zadań budżetowych na 2014 rok, a przez to Ich świadome współdecydowanie o wydatkach z budżetu gminy. Celem konsultacji społecznych jest przede wszystkim jak najszerszy udział Mieszkańców w procesie zarządzania Gminą Kęty, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Powyższy proces będzie realizowany w kilku etapach, przede wszystkim poprzez umożliwienie wszystkim zgłaszanie pomysłów zadań, a następnie wybór tych, które znajdą największe uznanie wśród Mieszkańców. Dzięki budżetowi obywatelskiemu uzyskana zostanie ważna informacja o występujących na obszarze Gminy Kęty problemach do rozwiązania.

Z Sołectwa Malec wpłynęło 15 projektów zadań na 2014 r. z czego do głosowania zakwalifikowano 13. Kwoty dla konkretnych jednostek pomocniczych zostały przydzielone na podstawie liczby ich mieszkańców. Dla naszej miejscowości przydzielono kwotę do 133.400 zł (1334 mieszkańców). Poszczególne projekty z Sołectwa Malec z numerami na liście do głosowania:

 1. 55. Sołectwo Malec "Zagospodarowanie skweru pod szkołą" (KU.060.9.13.2013) 5.000 zł
 2. 56. Sołectwo Malec "Wykonanie uziemienia słupów oświetleniowych przy obiekcie Sali gimnastycznej w Malcu" (KU.060.9.14.2013) 8.795 zł
 3. 57. Sołectwo Malec "Naprawa uszkodzonych fundamentów i zadaszenia paleniska w parku sołeckim w Malcu" (KU.060.9.15.2013) 2.000 zł
 4. 58. Sołectwo Malec "Organizacja punktu rekreacyjno - rehabilitacyjnego przez Stowarzyszenie Klub Seniora Wrzos w Malcu dla członków klubu i mieszkańców seniorów mieszkańców Malca" (KU.060.9.16.2013) 9.184 zł
 5. 59. Sołectwo Malec "Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej wraz z rozbiegiem do skoku w dal" (KU.060.9.28.2013) 20.900 zł
 6. 60. Sołectwo Malec "Modernizacja drogi bocznej do ul. Łęg w Malcu" (KU.060.9.32.2013) 12.000 zł
 7. 61. Sołectwo Malec "Budowa ogrodzenia Parku Wiejskiego" (KU.060.9.36.2013) 36.000 zł
 8. 62. Sołectwo Malec "Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Malcu" (KU.060.9.37.2013) 80.000 zł
 9. 63. Sołectwo Malec "Remont drogi na ul. Łąkowej w Malcu" (KU.060.9.77.2013) 72.000 zł
 10. 64. Sołectwo Malec "Bezpieczni, aktywni, zdrowi - wakacje ze Świetlicą" Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Malec" (KU.060.9.83.2013) 15.000 zł
 11. 65. Sołectwo Malec "Tablica informacyjna sołectwa Malec wym. 4 m. dł. x 1,5 m wys. oraz zagospodarowanie zielenią na miejscu docelowym" (KU.060.9.95.2013) 4.000 zł
 12. 66. Sołectwo Malec "Doposażenie części bojowej w remizie OSP Malec, szafki wraz z akcesoriami do przechowywania kompletnych mundurów bojowych i koszarowych w remizie OSP Malec" (KU.060.9.97.2013) 10.000 zł
 13. 67. Sołectwo Malec "Zakup namiotu bankietowego" (KU.060.9.106.2013) 10.000 zł

 Zachęcamy do licznego udziału w głosowaniu by przydzielone środki pieniężne zostały właściwie wykorzystane.