Malec

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej - 15 kwietnia 2016r.

Rozmiar tekstu:

 

 

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 15 kwietnia 2016 roku.

 

 Program posiedzenia:

 

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 11 marca 2016 roku.

3.Omówienie korespondencji i prac między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4.Przygotowanie do zebrania sprawozdawczego z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od 13
września do 31 grudnia 2015 roku - omówienie programu.

- Sprawozdanie Sołtysa,

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5.Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie rozpoczął sołtys witając przybyłych: Radnego Karola Wadonia, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

Następnie przedstawił program spotkania, który został zatwierdzony.W dalszej kolejności odczytał protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 11 marca 2016 r., który został przyjęty przez członków bez zastrzeżeń.Pisma i działania między posiedzeniami Rady Sołeckiej:

-Urząd Gminy Kęty po spotkaniu z Radą Sołecką wystąpił do Wójta Gminy Osiek
o możliwość rozwiązania problemu drogi ul. Widokowa od strony ul. Włosieńskiej.

-15 marca 2016 roku komisja z Urzędu Gminy wraz z Radnym Karolem Wadoniem dokonała

przeglądu oświetlenia we wsi. Propozycja oświetlenia - ul. Kościelna od cmentarza do

Państwa Dudziców.

-Rada Sołecka pokryła zakup farb do pomalowania pomieszczenia do dyspozycji KGW
Malec w Domu Ludowym.

-Sołtys poinformował Radę Sołecką o spotkaniu 18 kwietnia 2016 roku o godz.13,00

odnośnie poboczy i załamania asfaltu na drogach powiatowych w Malcu z przedstawicielami
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

 

-19 kwietnia 2016 roku odbędzie się spotkanie w Urzędzie Gminy Kęty członków Rady
Sołeckiej w sprawie prac projektowych – przebudowa drogi gminnej ul. Podlas.Przygotowanie do zebrania wiejskiego zwołanego na 24 kwietnia 2016 roku. Omówienie programu, ustalenie prowadzącego, sekretarza oraz kandydatów do komisji uchwał
i wniosków.W wolnych wnioskach:

-zgłoszono kiepski stan drogi na ulicy Wesołej od mostu przy ulicy Stawowej do
skrzyżowania z ulicą Widokową,

-zgłoszono zamontowanie progu na ulicy Wesołej,

-sprawdzić rowy obok dróg gminnych i powiatowych, które są zasypywane przez
mieszkańców,

-rozeznać remont krzyża i figury ul. Lipowa,

-rozeznać odpływ wód gruntowych obok posesji Państwa Bizoń i Mrozik,

-ponowić starania o budowę Domu Ludowego,

-ustalić termin wymiany rzeźby Jana Kantego.Urząd Gminy Kęty, Wydział Infrastruktury Gminnej wycenił koszt położenia alejek w parku wiejskim w Malcu, które mają być zapłacone z Funduszu Sołeckiego. Kwota przeznaczona na wykonanie w/w remontu to 23.984,10 zł brutto. Rada Sołecka zdecydowała, aby w tym roku wykonać alejkę boczną tj. od strony północnej o dług. ok. 46mb z betonowej kostki brukowej typu „Nostalit” oraz nawierzchnię wokół istniejących pomników z kostki granitowej o pow. ok. 85m2 (kostka granitowa zostanie udostępniona przez Gminę Kęty). Zakres remontu jest ograniczony z uwagi na wysokość środków finansowych w Funduszu Sołeckim, a wybór bocznej alejki do remontu wynika z jej największego wykorzystania.Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz posiedzenia Grażyna Sokół