Malec

Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej - Sierpień 2016

Rozmiar tekstu:

 

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu
z dnia 25 sierpnia 2016 roku.


Program posiedzenia:
1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych.
2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 15 lipca 2016 roku.
3.Omówienie propozycji do budżetu Gminy Kęty na 2017 rok.
4.Omówienie korespondencji i prac między posiedzeniami Rady Sołeckiej.
5.Propozycje Rady Sołeckiej odnośnie Funduszu Sołeckiego na 2017 rok.
6.Wolne wnioski i zakończenie.

Posiedzenie rozpoczął Sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych: Radnego Karola Wadonia, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.
Następnie przedstawił program spotkania, który został zatwierdzony.

W dalszej kolejności odczytał protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 15 lipca 2016 roku, który został przyjęty przez członków bez zastrzeżeń.

Następnie Radny Karol Wadoń przedstawił propozycje do budżetu gminy na 2017 rok, które po dyskusji zostały pozytywnie zatwierdzone przez członków Rady Sołeckiej:
-kompleksowa modernizacja odcinków ulic: Stawowej i Świętojańskiej z chodnikiem wraz
z przebudową skrzyżowania ulic: Stawowa, Świętojańska, Podbeskidzka - ew. rondo,
-kompleksowa modernizacja ulicy Podlas-chodnika i jezdni,
-kapitalny remont Domu Ludowego,
-dokończenie przebudowy alejek w parku wiejskim,
-odwodnienie terenu w rejonie posesji pani Barbary Bizoń w Malcu,
-budowa oświetlenia odcinka ul. Kościelnej od ul. Źródlanej do granicy z Nowa Wsią.

Pisma i działania między posiedzeniami Rady Sołeckiej:

-W dniu 4 lipca 2016 roku wystosowaliśmy pismo do Burmistrza Gminy Kęty odnośnie pokrycia kosztów dokończenia remontu figury Św. Jana Kantego - 3228,50 zł będzie pokryte
z rezerwy celowej będącej w dyspozycji Rady Sołeckiej, a 1876,00 zł z budżetu gminy.

-W dniu 31 lipca 2016 roku otrzymaliśmy pismo z Urzędu Gminy Kęty w sprawie wysokości Funduszu Sołeckiego na 2017 rok, w kwocie 25 631,00 zł oraz termin oddania wniosku.

-W dniu 5 sierpnia 2016 roku - w odpowiedzi na pismo z Urzędu Gminy z dnia 12 lipca 2016 roku Sołtys wraz z Radą Sołecką proponuje wykonanie prac przy ul. Stawowej - odmulenie rowów przydrożnych wraz z korytowaniem – 600mb.

-wykonanie oświetlenia od szkoły do kościoła przy ulicy Kościelnej,
-wykonanie renowacji części alejek w parku wiejskim w ramach Funduszu Sołeckiego na
2016 rok,
-wykonanie odcinka drogi gminnej ul. Łąkowa- położenie nawierzchni asfaltowej,
-pomalowanie krzyża na ul. Lipowej, a figura została oddana do renowacji.

Do wykonania w bieżącym roku pozostało:
-położenie nawierzchni asfaltowej na części ulicy Górka,
-remont drogi gminnej bocznej ul. Kościelna obok posesji nr 27,
-obcięcie drzew ul. Lipowa, Górka oraz tui obok Domu Ludowego.

W propozycjach do Funduszu Sołeckiego na 2017 rok zaproponowano dokończenie parkingu gminnego przed kościołem, przełożenie krawężnika oraz położenie nawierzchni asfaltowej.

W wolnych wnioskach poruszano propozycje:
-ul.Wesoła od skrzyżowania z Widokową do Stawowej nakładka asfaltowa, ponieważ nie doprowadzono do dobrego stanu po wykonaniu kanalizacji,
-połączenie ul. Widokowej z Włosieńską przygotować koncepcję - mieszkańcy czynią starania połączenia z Osiekiem,
-poruszono sprawę zniszczonego kłosa na Placu Młodzieży Wiejskiej, ale na tą chwilę nie ustalono koncepcji z powodu braku wyceny wykonania nowego kłosa,
-ustalono termin Zebrania Wiejskiego na 25.09.2016 roku.
Na tym posiedzenia zakończono.