Malec

Protokół z zebrania Wiejskiego - 25.09.2016

Rozmiar tekstu:

Protokół z Zebrania Wiejskiego

25 września 2016 roku w Domu Ludowym w Malcu odbyło się Zebranie Wiejskie, w którym wzięło udział 55 mieszkańców naszego sołectwa. Zebranie dotyczyło w znacznej mierze Funduszu Sołeckiego na 2017 rok.

 

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy sołectwa, przedstawiciele władz gminy i władz lokalnych.

Zebranie otworzył sołtys Kazimierz Tolarczyk. Serdecznie przywitał wszystkich zebranych mieszkańców Malca oraz przybyłych gości w osobach:

 • Pan Krzysztof Jan Klęczar   - Burmistrz Gminy Kęty

 • Pani Grażyna Zątek- Skarbnik Gminy Kęty   

 • Pani Ewelina Jura-Bączek- Sekretarz Gminy Kęty

 • Pan Karol Wadoń- Radny Rady Miejskiej

Stwierdzono prawomocność zebrania.

Na prowadzącego zebranie zaproponowano Pana Romana Olejarza, a  na sekretarza Panią Grażynę Sokół - obie kandydatury zostały przyjęte bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących.

Prowadzący Zebranie przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 5. Uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Kęty na rok 2017.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.

 8. Zakończenie Zebrania.

Zebrani przegłosowali porządek obrad jednogłośnie.

Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Wiesław Wyrwa, Krzysztof Michalski
i  Mariusz Pyka.

Głosowanie przebiegało następująco:

 • 52 osoby były „za”

 • 0 „przeciw”

 • 3 osoby wstrzymały się od głosu.

 

W głosowaniu nad propozycją do Funduszu Sołeckiego na 2017 rok.

Wniosek „Oświetlenie ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Źródlanej do granicy z Nową Wsią.”

 • „za” głosowało 48 mieszkańców

 • „przeciw”- 3 osoby

 • wstrzymało się od głosu - 4 osoby.
Prowadzący Zebranie poprosił Panią sekretarz Ewelinę Jura-Bączek o odczytanie zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok z terenu sołectwa Malec oraz zasady głosowania.

 

Komisja Uchwał i Wniosków odnotowała następujące wnioski do realizacji przedstawione przez mieszkańców:

1.Wniosek Pani Stanisławy Juras - wykonanie remontu drogi na ulicy Wesołej, od ulicy
  Widokowej do ulicy Stawowej.

2.Wniosek Pani Anety Dusik - wykonanie oświetlenia na ulicy Lipowej od ulicy Widokowej.

3.Wniosek Pana Karola Naglika - wykonanie chodnika przy ulicy Kościelnej, od ulicy
  Źródlanej do granicy z Nową Wsią.

4.Wniosek Pana Miroslawa Pyki- wykonanie oświetlenia przy ulicy Źródlanej i Zacisze.

5.Wniosek Rady Sołeckiej o wykonanie oświetlenia ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy
   Źródlanej do granicy z Nowa Wsią ( propozycja do Funduszu Sołeckiego na 2017 rok ).

6.Wniosek Pani Katarzyny Jekiełek - o wzmocnienie brzegu drogi obok jej posesji (Łęg 20).

7.Wniosek Pani Katarzyny Jekiełek – wymiana słupa i przesunięcie.

8.Wniosek Pana Mirosława Tlałki - wykonanie remontu chodnika przy ulicy Świętojańskiej
 od strażnicy do szkoły.

9.Wniosek Pana Mirosława Tlałki - uwzględnienie przy projekcie drogi na ulicy
 Świętojańskiej parkingu przy przedszkolu.

10.Wniosek Pana Adama Adamusa  - uzupełnienie kamieniem na ulicy Spokojnej.

11.Wniosek Pana Frączka - w sprawie przejazdu przez ulicę Widokową w stronę Osieka.

12.Wniosek Pana Grzegorza Węglarza - zamontowanie progów zwalniających na ulicy Łęg.

 

Odczytano wnioski mieszkańców. Uwag nie było, wobec powyższego przygotowano Uchwałę w sprawie przyjęcia wniosków z Zebrania Wiejskiego z dnia 25 września 2017 roku. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Nie było głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Na zakończenie odczytano protokół z ostatniego zebrania tj. 24 kwietnia 2016 roku. Wobec braku zastrzeżeń, odbyło się głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

 • 54 osoby były „za”

 • 0 „przeciw”

 • 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 

Wobec braku dalszej dyskusji Zebranie zakończono.

Sekretarz zebrania: Grażyna Sokół