Malec

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej - 15.12.2016

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 15 grudnia 2016 roku.

 

 

Program posiedzenia:

1.Otwarcie i przywitanie gości.

2.Omówienie zadań realizowanych w przyszłorocznym budżecie w naszym sołectwie.

3.Przedstawienie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w wyniku reformy likwidacji
  gimnazjów-stanowisko Rady Sołeckiej.

4.Wyrażenie opinii Rady Sołeckiej odnośnie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
  nieruchomości zabudowanej obiektem przedszkola przy ul. Świętojańskiej w Malcu.

5.Dyskusja.

6.Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych: Burmistrza Gminy Kęty Krzysztofa Klęczara, Dyrektora Infrastruktury Gminnej Piotra Własińskiego, Radnego Karola Wadonia, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

 

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty przez przybyłych bez zastrzeżeń.

 

W dalszej części sołtys oddał głos burmistrzowi w sprawie zaprezentowania zadań ujętych
w planie Budżetu Gminy Kęty , a dotyczących Sołectwa Malec.

 

1.Remont ul. Podlas po wykonaniu kanalizacji-jezdnia i chodnik.

2.Remont Domu Ludowego.

3.Dokończenie remontu alejek w parku wiejskim - część kwoty z budżetu obywatelskiego,
  a pozostała cześć kwoty z budżetu gminy.

4.Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Malcu.

5.Oświetlenie ul. Kościelnej, od ul. Źródlanej do granicy z Nową Wsią -z Funduszu Sołeckiego.

 

Remont ul. Świętojańskiej i Stawowej - dokumentacja jest na ukończeniu. Starosta zapewniał, że ta inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.

W załączniku zdjęcie projektu. Na projekcie uwzględniono parking koło przedszkola. A także remont całego chodnika w stronę centrum. Jest także na niebiesko usytuowany przystanek w stronę stawów. Jednak to zostało zgłoszone, że nie może tak być, ponieważ autobus jeździ w stronę Osieka.  

 

Omówiono jak będzie funkcjonować szkoła podstawowa po wprowadzeniu reformy oświatowej. Są dwa warianty do wyboru: ośmioklasowa szkoła podstawowa lub filialna I do VI, a VII i VIII w Nowej Wsi.

Za Ośmioklasową Szkołą Podstawową w Malcu zagłosowało większość rodziców na zebraniu, które odbyło się w szkole 14 grudnia  2016 roku.

Rada Sołecka również jest za pozostaniem Ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Malcu.

 

Pani Dyrektor Niepublicznego Przedszkola zwróciła się z prośbą do Urzędu Gminy Kęty
o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej obiektem przedszkola przy ulicy Świętojańskiej w Malcu. Urząd Gminy prosił o zaopiniowanie.

Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała sprawę przedłużenia umowy.

 

W dyskusji poruszono temat remontu Domu Ludowego.

-Remont musimy przeprowadzić jak najszybciej, aby można było organizować spotkania
w odpowiednich warunkach, ale w kolejnych latach dobrze byłoby zaplanować projekt
budowy nowego budynku.

-Poruszając temat oświetlenia na ul. Kościelnej w stronę Nowej Wsi, należy pamiętać
o usytuowaniu tych lamp w odpowiedniej odległości od siebie.

-Sołtys poinformował o zainstalowaniu jednej lampy w dolnej części cmentarza.

-Sprawa „kłosa” dalej w toku, odnowienie kosztowałoby około 7-8 tyś. zł.

-Interwencja w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie ubytków na ul. Stawowej od
przedszkola do mostu na potoku Maleckim.

 

W wolnych wnioskach:

-Zgłoszono potrzebę przejścia dla pieszych na ul. K. Jędrzejowskiego za mostem w stronę ul.
Górka.

-Przypomnienie sprawy cieku wodnego na ul. Podlas obok P. Mrozika i P. Bizoń.

-Zgłoszono wykonanie rowu obok drogi gminnej ok.1 metr przy posesji ul. Świętojańskiej 25,
który wprowadza utrudnienia przy przejeździe tą drogą oraz w znacznym stopniu utrudnia
wjazd do posesji ul. Świętojańska 23.

-Zgłoszono złe wykonanie odwodnienia przystanku na ul. Podbeskidzka, na wprost
skrzyżowania z ul. gen. Tadeusza Kościuszki. Zbierająca się woda sprawia trudności
w korzystaniu z zatoczki autobusowej, a także na ul. Kościelnej w wyniku obniżenia się drogi
przy posesji Łęg1, w dwóch miejscach robi się rozlewisko.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Grażyna Sokół