Malec

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej - 24.09.2017

Rozmiar tekstu:

Protokół z Zebrania Wiejskiego

24 września 2017 roku w Domu Ludowym w Malcu odbyło się Zebranie Wiejskie, w którym wzięło udział 66 mieszkańców naszego sołectwa. Zebranie dotyczyło Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

 

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy sołectwa, przedstawiciele władz gminy i władz lokalnych.

Zebranie otworzył sołtys Kazimierz Tolarczyk. Serdecznie przywitał wszystkich zebranych mieszkańców Malca oraz przybyłych gości w osobach:

 • Pan Krzysztof Jan Klęczar   - Burmistrz Gminy Kęty

 • Pani Ewelina Jura-Bączek- Sekretarz Gminy Kęty

 • Pan Piotr Własiński- Dyrektor Wydziały Infrastruktury Gminnej

 • Pan Karol Wadoń- Radny Rady Miejskiej

Stwierdzono prawomocność zebrania. Zgodnie z zapisami § 7 i 7a Statutu Sołectwa Malec, zebranie zwołane zostało przez uprawiony do tego organ, w przewidzianym przepisami prawa terminie, o jego miejscu, czasie i porządku obrad mieszkańcy zostali powiadomieni w sposób właściwy i zwyczajowo przyjęty. Liczba uczestniczących w zebraniu mieszkańców wsi spełnia wymogi niezbędne dla uznania prawomocności podejmowanych przez zebranie uchwał.
Na prowadzącego zebranie zaproponowano Pana Jana Marszałka, a  na sekretarza Panią Grażynę Sokół - obie kandydatury zostały przyjęte bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących.

Prowadzący Zebranie przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

 2. Wybór Prowadzącego Zebranie i Sekretarza Zebrania.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 5. Uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Kęty na rok 2018.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.

 8. Zakończenie Zebrania.

Zebrani przegłosowali porządek obrad jednogłośnie.

Następnie zaproponowano trzy kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków:

 1. Pana Władysława Mitoraja

 2. Pana Adama Mitoraja

 3. Pana Krzysztofa Michalskiego

Głosowanie w sprawie składu komisji przebiegało następująco:

 • 66 - osób było „za”

 •  0 - „przeciw”

 •  0 - osób wstrzymujących się od głosu.W głosowaniu nad propozycją do Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

 

Wniosek Rady Sołeckiej i sołtysa: „Kontynuacja oświetlenia ulicy Kościelnej oraz wymiana drzwi na Sali Sportowej”.

Wniosek 20-sto osobowej grupy mieszkańców: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Malec w miejscach nieoświetlonych:

1.Dalsza rozbudowa oświetlenia ul. Kościelnej

2.Budowa oświetlenia ul. Źródlana i ul. Zacisze, w podziale na etapy

- projekt całości”

 

 • za wnioskiem Rady Sołeckiej i sołtysa głosowało - 34 osoby

 • za wnioskiem 20-sto osobowej grupy mieszkańców głosowało - 29 osób

 • 1 osoba wstrzymała się od głosu

 

W związku z powyższym podjęto uchwałę Zebrania Wiejskiego w Malcu z dnia 24 września 2017 roku w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok.

Środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok przeznaczyć na kontynuację oświetlenia ulicy Kościelnej oraz wymianę drzwi do sali sportowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Komisja Uchwał i Wniosków odnotowała dwa wnioski do realizacji z funduszu sołeckiego na 2018 rok:

1.Propozycja Rady Sołeckiej i sołtysa - kontynuacja oświetlenia ul. Kościelnej oraz wymiana drzwi na sali sportowej.

2.Propozycja mieszkańców ulicy Zacisze i Źródlanej - kontynuacja oświetlenia ul. Kościelnej oraz oświetlenie ulic Zacisze i Źródlanej z podziałem na etapy.

 

Do sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag, wobec powyższego przygotowano Uchwałę w sprawie przyjęcia wniosków z Zebrania Wiejskiego z dnia 24 września 2017 roku. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Nie było głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ostatnim punktem było przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. Przewodniczący Zebrania przedstawił zgromadzonym mieszkańcom protokół. Wobec braku zastrzeżeń, odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia. Nie odnotowano głosów sprzeciwu, nikt od głosu się nie wstrzymał. Wszyscy obecni głosowali za przyjęciem protokołu z poprzedniego zebrania.

 

Wobec braku dalszej dyskusji zebranie zakończono.

Sekretarz zebrania: Grażyna Sokół