Malec

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej - 15.09.2017

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 15 września 2017 roku

 

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 4 i 5 lipca 2017 roku.

3.Omówienie pism i korespondencji oraz działań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4.Omówienie i przedstawienie propozycji do Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

5.Przygotowanie do Zebrania Wiejskiego, które odbędzie się w dniu 24 września 2017 roku
  w sprawie w/w funduszu.

6.Dyskusja.

7.Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszej części zostały odczytane protokoły z posiedzenia z 4 i 5 września 2017 roku, które zostały przyjęte bez zmian.

Omówiono pisma, korespondencję oraz działania między posiedzeniami.

-Wykonano remont studni zlokalizowanej na działce gminnej obok posesji p.Kocemby.

-Wykonano tablicę kierunkową z napisem ul. Łęg 35,37,39, gdyż kurierzy mieli problem
ze znalezieniem budynków, które znajdują się w drugim rzędzie od ulicy.

-Pismo w sprawie rozwiązania rezerwy celowej, będącej do dyspozycji Sołectwa Malec
i przeniesienia środków z działu 758 rozdziału 75814 na dział 700 rozdział 70005
realizowany przez wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kęty
z przeznaczeniem na remont Domu Ludowego w Malcu.

-Pismo w sprawie przyłącza do kanalizacji kuchni przedszkola w Malcu.

-Pismo w sprawie wycięcia suchego żywotnika rosnącego w parku wiejskim, wycięcia
wsiewek oraz drzew przy przedszkolu z zachowaniem warunków zgodnym z przepisami.
A także wykonania konserwacji lip rosnących przy szkole w Malcu.

-Pismo w sprawie wykonania – ok.50mb drogi gminnej przy ul. Sadowej na prośbę grupy mieszkańców.

-27 lipca 2017 roku zakończono remont alejek w parku wiejskim.

-31 sierpnia 2017 roku zakończono kapitalny remont ul. Podlas.

-Zamontowano dodatkową lampę oświetlenia ulicznego na przejściu ul. Podlas.

-13 września 2017 roku wykonano odcinek 300mb drogi gminnej (przy udziale dotacji
z Urzędu Wojewódzkiego) nad cmentarzem w kierunku lasu oraz zlikwidowano ubytki na
całej drodze.

-Rozpoczęto remont Domu Ludowego w dniu 16 sierpnia 2017 roku.

-Członkowie Rady Sołeckiej brali udział w spotkaniach w sprawie projektu rozbudowy
Szkoły Podstawowej w Malcu.

Omówienie propozycji do Funduszu Sołeckiego.

Z uwagi na zbyt duży koszt instalacji oświetlenia na ulicy Kościelnej od cmentarza do granicy z Nowa Wsią, który był zgłoszony do Funduszu Sołeckiego w roku ubiegłym i wykonanie
w związku z tym tylko części tego zadania Rada Sołecka zgłasza dokończenie tego oświetlenia. A także zakup drzwi do sali sportowej, których wykonanie było zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku, ale niestety nie przeszło do realizacji.

Odczytano punkty Zebrania Wiejskiego zapowiedzianego na 24 września 2017 roku
w sprawie w/w funduszu.

W dyskusji poruszono sprawę uregulowania sytuacji związanej z drogą ul. Górka.

A w wolnych wnioskach zgłoszono:

-Poszerzenie mostu przy Domu Ludowym poprzez zrobienie kładki od strony rzeki.

-Modernizacja odcinka drogi na ul. Wesoła od ul. Widokowej do ul. Stawowej.

-Remont kuchni w Domu Ludowym, elewacja i podłączenie do kanalizacji.

-Uregulowanie drogi gminnej obok p. Marszałka (przywrócenie do stanu pierwotnego - 5 m
szerokości).

Na tym posiedzenie zakończono.

G.Sokół