Malec

Protokoł z posiedzenia rady - 18.12.2017

Rozmiar tekstu:

 

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 18 grudnia 2017 roku

Protokół

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 23 października 2017 roku.

3.Omówienie pism i korespondencji oraz działań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4.Omówienie budżetu gminy na 2018 rok.

5.Dyskusja.

6.Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie Rady Sołeckiej rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszej części sołtys odczytał protokół z posiedzenia z 23 października 2017 roku, który został przyjęty bez zmian.

Omówiono pisma, korespondencję oraz działania między posiedzeniami.

-Obcięcie drzew i krzewów na ul. K. Jędrzejowskiego po wizji pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, co poprawiło widoczność przy wyjeździe z ul. Górka.

-Pismo do Starostwa z dnia 6 listopada 2017 roku, w sprawie wycięcia drzew na ul. Świętojańskiej od przedszkola do zabudowań „Elektromitu” oraz ul. Kościelna obie strony od kościoła do ul. Zacisze.

-Powtórna interwencja w Starostwie w sprawie obcięcia 2 lip przy ul. Podbeskidzkiej, naprawa oznakowania na ul. Kościelnej oraz podniesienie studzienki kanalizacyjnej i pobocza drogi obok P. Dudzic.

-Udostępnienie parkingu obok posesji RSP „Zgoda” w Malcu na ul. Podbeskidzkiej dla mieszkańców kierujących się do przedszkola i Ośrodka Zdrowia w Malcu.

-Zlikwidowanie pojemników na używaną odzież z parkingu gminnego obok kościoła, z uwagi na ciągły bałagan przy kontenerach.

-Wizja lokalna na cmentarzu przedstawicieli Urzędu Gminy w sprawie wycinki drzew przed
i po obu stronach cmentarza, które zagrażają zniszczeniem pomników i płotu oraz wykonanie renowacji jednej z alejek w 2018 roku, która jest w złym stanie technicznym.

-Wykonanie nowej nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej do P. Marii Naglik.

-Utwardzenie odcinka 50mb ul. Sadowej zgodnie z pisemną prośbą mieszkańców.

-Wypełnienie ubytków + walcowanie łącznika ul. Por. Jasieńskiego do ul. Łęg.

-Wykonanie oświetlenia ul. Kościelnej od ul. Zacisze do ul. Łęg w ramach funduszu sołeckiego - I etap.

-Rozpoczęcie naprawy poboczy, czyszczenie rowów i położenie korytek na ul. Por. Jasieńskiego oraz wycięcie wsiewek drzew ograniczających widoczność.

Na zakończenie posiedzenia sołtys złożył życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich zebranych oraz podziękował za pracę w całym 2017 roku. Następnie indywidualnie połamano się opłatkiem składając sobie życzenia. Tym wzniosłym akcentem zakończono posiedzenie.