Malec

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej - 22.01.2018

Rozmiar tekstu:

 

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 22 stycznia 2018 roku

 

 

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 18 grudnia 2017 roku.

3.Omówienie pism, korespondencji oraz działań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4.Przedstawienie Budżetu Gminy Kęty na 2018 rok z uwzględnieniem prac realizowanych na terenie naszej miejscowości.

5.Dyskusja.

6.Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie Rady Sołeckiej rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając zaproszonych gości - burmistrza Gminy Kęty Pana Krzysztofa Klęczara, skarbnika Gminy Kęty Panią Grażynę Zątek, radnego naszej miejscowości Pana Karola Wadonia, seniora i byłego radnego gminy
i powiatu Pana Jana Marszałka oraz członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszej części sołtys odczytał protokół z posiedzenia z 18 grudnia 2017 roku, który został przyjęty bez zmian.

Przechodząc do następnego punktu programu przedstawił treść pisma z Urzędu Gminy Kęty skierowanego do Rady Sołeckiej w sprawie wytypowania drogi do remontu w 2018 roku przy udziale środków z województwa małopolskiego.

- W grudniu zamontowano lustro na ulicy Świętojańskiej, obok posesji Pana Tlałki dla poprawienia bezpieczeństwa wyjazdu z drogi gminnej mieszkańców zamieszkałych przy tej drodze.

-3 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie z zastępcą burmistrza Panem Rafałem Ficoniem, oraz dyrektorem wydziału Infrastruktury Gminnej Panem Józefem Dziedzicem w sprawie remontu wejścia do Domu Ludowego od strony południowej, malowanie, wymiana drzwi do pomieszczenia pań z KGW w Malcu i harcerzy, a także wykonanie konstrukcji na scenie do zawieszenia kotar oraz w perspektywie czasu poprawa elewacji zewnętrznej budynku. Naszą miejscowość reprezentowali sołtys Kazimierz Tolarczyk, Karol i Barbara Wadoń, dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Renata Łuszczek i gospodarz Domu Ludowego Pani Maria Kasperek.

-W trakcie załatwiania jest tablica ogłoszeń wspólnie z Nową Wsią na ul. Podbeskidzkiej, która ma służyć mieszkańcom obu miejscowości.

Następny punkt dotyczący budżetu na 2018 rok omówiła Pani Skarbnik Urzędu Gminy Kęty Grażyna Zątek. Budżet na 2018 rok został uchwalony na grudniowej sesji. Stawki podatków
i opłat zostały na poziomie 2017 roku. Również opłata za śmieci nie została zmieniona, mimo iż Gmina Kęty dopłaca 1 mln. zł w ciągu roku.

Wykonanie drogi ul. Świętojańska-Stawowa wraz z chodnikiem na całej długości Gmina zabezpieczyła finansowo, natomiast rynek wykonawczy ciągle podraża wykonie zadań drogowych.

Projekt techniczny rowu zlewni przy ul. Podlas - realizacja w 2018 roku, a wykonanie w 2019 roku.

Modernizacja budynku gospodarczego wraz z amfiteatrem z Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku.

Idą trudne czasy dla realizacji zadań, w tym tygodniu będą rozstrzygane pierwsze przetargi.
W tym roku między innymi na wykonanie kortów tenisowych przy ul. Sobieskiego, co pokaże jak kształtują się koszty przetargu do wyceny innych robót.

Przed nami potężne zadanie – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Malcu, która planowana jest na przełomie 2018 i 2019 roku, co po remoncie pozwoli na uzyskanie 8 klas lekcyjnych, nowej szatni i sanitariatów.

Głos zabrał burmistrz Gminy Kęty Pan Krzysztof Klęczar, który poruszył szereg spraw związanych z inwestycjami na terenie gminy, między innymi zakończenie budowy sali gimnastycznej w Kętach Podlesiu. Natomiast na terenie Malca wrócił do sprawy naprawy drogi na ul. Górka, która w 2018 roku będzie wykonana, ponieważ w 2017 roku rozstrzygała się sprawa w sądzie, gdyż w/w droga dalej osiadała.

W dyskusji głos zabrał radny Pan Karol Wadoń. Wracając do wykonania drogi powiatowej
z chodnikiem, która została jako ostatnia w naszej wsi po obietnicy Pana Starosty na Zebraniu Wiejskim w czerwcu 2017 roku. Powinna być zakończona w 2018 roku.

Również członkowie Rady sołeckiej po dyskusji ustalili do realizacji końcowy odcinek drogi nad cmentarzem wraz ze zjazdami z ul. Sadowa i ul. Bukowa.

W wolnych wnioskach sołtys w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Malcu zaprosił członków Rady Sołeckiej na spotkanie Noworoczne, które organizują panie w dniu 31stycznia 2018 roku w Domu Ludowym, o godz.17,00.

Również Pan Wiesław Wyrwa poinformował Radę Sołecką o seansie filmowym pt. „NIEOBOJĘTNI” w dniu 2 lutego 2018 roku, o godz.18,30 w OCK Oświęcim. Wstęp bezpłatny. Fabularyzowany zapis działalności Armii Krajowej, przede wszystkim oddziału „Sosienki” i „Garbnik” oraz zwykłych mieszkańców Oświęcimia i okolic niosących ofiarną pomoc więźniom KL Auschwitz.

Na tym posiedzenie zakończono.