Malec

Protokół Rady Sołeckiej z dnia 19 marca 2018

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 19 marca 2018 roku

 

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 22 stycznia 2018 roku.

3.Omówienie pism, korespondencji oraz działań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4.Przygotowanie Zebrania Wiejskiego.

5.Dyskusja.

6.Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie Rady Sołeckiej rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych-  radnego Pana Karola Wadonia, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszej części sołtys odczytał protokół z posiedzenia z 22 stycznia 2018 roku, który został przyjęty bez zmian.

Przechodząc do następnego punktu programu sołtys omówił treść pism i działania między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

- Wystosowano pismo do Starosty w sprawie braku w Budżecie Starostwa na rok 2018 drogi powiatowej w Malcu, ul. Świętojańska-Stawowa wraz z chodnikiem.

-Ponowna interwencja w Starostwie w sprawie naprawy pobocza i znaków ostrzegawczych na zakręcie ul. Kościelna obok państwa Dudziców.

 

-Spotkanie w parku wiejskim w Malcu w sprawie oszacowania zakresu prac z Budżetu Obywatelskiego - Budynku Gospodarczego wraz z amfiteatrem-wstępna wycena.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Józef Dziedzic-dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Pan Adam Żużałek-projektant, radny Pan Karol Wadoń, sołtys Kazimierz Tolarczyk i gospodarz obiektu Pan Zdzisław Płonka.

 

-Wizja lokalna na przedłużeniu ul.Podlas-80mb do posesji pani Łyczko oraz na ul. Por. Jasieńskiego (parking obok kościoła) z udziałem przedstawiciela Gminy Kęty Bartosza Nowaka oraz sołtysa Kazimierza Tolarczyka.

 

-Wykonano nowe tablice ostrzegawcze i częściowo zasypano dziury na ul. Kościelnej obok państwa Dudziców.

 

-Wizja lokalna pracownika Starostwa, Wydziału Ochrony Środowiska - Pani Małgorzaty Sikory w sprawie pielęgnacji i wycięcia drzew obok cmentarza ul. Kościelna obie strony oraz ul. Świętojańska (wycięcie brzozy) przy udziale gospodarza cmentarza Edwarda Łukasika
i członka Rady Sołeckiej Józefa Piechy.

 

-W dniu 15 marca 2018 roku wykonano projekt przyłącza do kanalizacji Domu Ludowego – wykonanie przyłącza na wiosnę br.Sołtys Kazimierz Tolarczyk poinformował, że Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok  odbędzie się 15 kwietnia 2018 roku o godz. 9,15 w Domu Ludowym w Malcu. Rada Sołecka wystosuje zaproszenie do Starosty Powiatu Oświęcimskiego Zbigniewa Starca.

Informacja o zebraniu będzie wywieszona na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty oraz ogłoszona przez Proboszcza w kościele.

 

W dyskusji sołtys poinformował o organizowaniu uroczystości 100-lecia Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 roku wspólnie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej
w Malcu i organizacjami społecznymi działającymi w naszej miejscowości. Jest możliwość dofinansowania w/w uroczystości ze Starostwa w Oświęcimiu, do którego Rada Sołecka wystąpi z pismem.

Radny Karol Wadoń poinformował o wizji lokalnej na ul. Kościelnej obok cmentarza- Policji, pracownika Gminy i Powiatu oraz Radnego. Ustalono konieczność zamontowania sierżantów ostrzegawczych, które powinny ograniczyć prędkość i poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku ulicy.

Poruszano również sprawę rozlewiska wody obok przystanku na ul. Podbeskidziej, obok Pana Halskiego. Należy wrócić do sprawy odcinka chodnika przy ul. K. Jędrzejowskiego na wysokości ul.Górka i przyjścia przez jezdnię, która to sprawę omawiano z pracownikami Starostwa.

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.