Malec

Protokół Rady Sołeckiej z dnia 20 czerwca 2018

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 20 czerwca 2018 roku

 

 

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 19 marca 2018 roku.

3.Omówienie pism, korespondencji oraz działań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4.Analiza wniosków z Zebrania Wiejskiego z dnia 15 kwietnia 2018 roku.

5.Rozważanie propozycji Rady Sołeckiej do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

6.Dyskusja.

7.Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie Rady Sołeckiej rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych-  radnego Pana Karola Wadonia, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszej części sołtys odczytał protokół z posiedzenia z 19 marca 2018 roku, który został przyjęty bez zmian.

Przechodząc do następnego punktu programu sołtys omówił treść pism i działania między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

-Urząd Gminy Kęty wystąpił do Rady Sołeckiej w sprawie analizy punktów sprzedaży alkoholu.

-Rada Sołecka otrzymała pismo z Urzędu Gminy odnośnie kwoty i terminu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

-15 maja 2018 roku, o godz.9 - odbyło się spotkanie z pracownikiem Starostwa w/s dróg powiatowych na terenie Malca:

  • ul. Świętojańska - obniżenie chodnika przy studzienkach telekomunikacyjnych obok szkoły i koło Pana Tłałki,

  • ul. Stawowa - brak znaku ograniczenie tonażu na moście,

- barierka na moście uszkodzona, do malowania,

- sprawdzić stan techniczny mostu,

  • ul. K. Jędrzejowskiego - popękana nawierzchnia przy wyjeździe z zatoki przystanku,

- przenieść znak pierwszeństwa przejazdu obok Pana Tlałki w rejon „Rabatu”,
 dostawić do istniejącego znaku,

- załamanie chodnika na moście - potoku Maleckim,

- pytanie kiedy będzie robiony chodnik i przejście w ramach-niebezpieczne miejsce za
 mostem,

  • ul. Podbeskidzka - pobocze drogi od Ośrodka Zdrowia w dół po obu stronach,

- zakręt obok Pana Mrozika,

- pobocze obok stawu Lelijaka na zakręcie,

- odprowadzenie wody z przystanku autobusowego obok Pani Halskiej,

  • ul. Kościelna - zjazd z mostu w stronę Malca – powinna być tam barierka
     (głęboka fosa),

- pobocze drogi na zakręcie obok Pana Dudzica,

- wyczyścić studzienki kanalizacyjne poniżej kościoła.

-10 maja 2018 roku - odbyło się sprzątanie świata-akcja zorganizowana przez Urząd Gminy  Kęty i młodzież ze szkoły podstawowej (sprzątano park, obiekt sportowy, teren wokół Domu Ludowego).

-Maj 2018 roku - koszenie brzegów potoku Maleckiego, obok obiektu sportowego do kładki za jazem.

 

W sprawie wniosków z Zebrania Wiejskiego wystąpić do Starostwa w Oświęcimiu.

-sprawa drogi powiatowej wraz z chodnikiem ul. Świętojańska-Stawowa,

-sprawa tonażu mostu ul. Stawowa na potoku Maleckim.

 

Po wnikliwej analizie i dyskusji Rada Sołecka przegłosowała w ramach Budżetu Obywatelskiego propozycje wykupu działki budowlanej obok szkoły. Z uwagi na zbliżający się remont szkoły, dojazd do budowy, a w przyszłości zagospodarowanie działki na parking, gdyż w centrum rodzice dzieci dowożących do szkoły nie mają gdzie zaparkować.

 

W dyskusji poruszono sprawę braku osoby do świetlicy w klubie Maleckim - ogłoszenie konkursu,

-sprawa utwardzenia odcinka drogi-przedłużenie ul. Podlas-ok.80mb,

-sprawdzić stan asfaltu na końcówce ul. Podlas-zaczyna się kruszyć.

W wolnych wnioskach sołtys zgłosił, że na ul. Lipowej obok Pana J. Pyki znajduje się zarośnięty słup w drodze i przez to jest problem z przejazdem kombajnu.

 

Na tym posiedzenie zakończono.