Malec

2018 Protokół Rady Sołeckiej z dnia 24 sierpnia 2018

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 24 sierpnia 2018 roku

 

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie zaproszonych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji
  Rewizyjnej.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 20 czerwca 2018 roku.

3.Omówienie pism, korespondencji oraz działań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4.Ustalenie terminu Zebrania Wiejskiego w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na
  2019 rok.

5. Dyskusja.

6. Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie Rady Sołeckiej rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych-  radnego Pana Karola Wadonia, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszej części sołtys odczytał protokół z posiedzenia z 20 czerwca 2018 roku, który został przyjęty bez zmian.

Przechodząc do następnego punktu programu sołtys omówił treść pism i działania między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

-10 lipiec 2018 r.- wykonanie odcinka drogi gminnej na ul. Podlas - 80mb do P.Łyczko,

-20 lipiec 2018 r.- odbiór prac z Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. - Amfiteatr +budynek gospodarczy,

-20 lipca 2018 r.- wymiana drzwi wejściowych 2szt do sali sportowej z Funduszu Sołeckiego na 2018 r.,

-25 lipca 2018 r.- położenie odcinka 100mb asfaltu na ul. Górka od P.Stachura do P.Piecha wraz z poboczami -10 sierpnia 2018 r. odbył się odbiór,

-po wizycie w Starostwie w dniu 22 sierpnia 2018 r. sołtys otrzymał informacje w sprawie wykonania odcinka drogi powiatowej - ul. Świętojańska-Stawowa wraz z chodnikiem - wystąpiono do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dofinasowania w/w drogi. Po rozstrzygnięciu dodatkowego naboru zostanie przesłana odpowiedź w tej sprawie.

-sprawa dofinansowania Święta Niepodległości - pismo, które Rada Sołecka pisała w dniu
27 marca 2018 do Starostwa Powiatowego zostanie rozpatrzone w najbliższych dniach przez Wydział Promocji i dostaniemy odpowiedź,

-sprawy i usterki na drogach powiatowych po wizji lokalnej w dniu 15 maja 2018 r. będą realizowane w bieżącym roku wraz z przejściem na ul. K. Jędrzejowskiego z ul. Górka,

-sprawa koszenia potoków Malecki i Macocha, która była zgłaszana przez mieszkańców, jest ogłoszony przetarg i prace mają być wykonane do 19 października 2018 r.,

-5 lipca 2018 r. dostaliśmy odpowiedź na pismo skierowane do Starosty o ograniczenie tonażu na moście na potoku Maleckim, po analizie i konsultacji ze służbami zostanie postawiony znak odnośnie tonażu,

-w sprawie stanu technicznego mostu na potoku Maleckim ul.Stawowa pracownicy Starostwa prowadzą kompleksowy przegląd wszystkich mostów na drogach powiatowych.

Rada Sołecka ustaliła, że Zebranie Wiejskie w sprawie Funduszu Sołeckiego odbędzie się
23 września 2018 roku.

 

W wolnych wnioskach:

- wrastająca trawa na chodniku (ul.Podlas) - prośba o wykoszenie,

- chodnik na ul. Kościelnej od szkoły do skrzyżowania z ul. Źródlaną - wystąpić z pismem do
 Starostwa o pielęgnację w/w chodnika,

- sprawa wykupu działki przylegającej do posesji szkoły z Budżetu Obywatelskiego na 2019r. - Rada Sołecka zrezygnowała z w/w zadania z uwagi na cenę działki , która przekracza
 kwotę Budżetu Obywatelskiego.

 

Na tym posiedzenie zakończono.