31/12 2018

Protokoł z posiedzenia Rady Sołeckiej - Grudzień 2018

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 14 grudnia 2018 roku

 

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji
  Rewizyjnej.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 24 sierpnia 2018 roku.

3.Omówienie pism, korespondencji oraz działań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4.Przedstawienie propozycji Rady Sołeckiej do Budżetu Gminy na 2019 rok.

5. Dyskusja i zakończenie.

 

Posiedzenie Rady Sołeckiej rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszej części sołtys odczytał protokół z posiedzenia z 24 sierpnia 2018 roku, który został przyjęty bez zmian.

Przechodząc do następnego punktu programu sołtys omówił treść pism i działań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

-wrzesień - wykonanie odcinka drogi gminnej nad cmentarzem do lasu w Nowej Wsi wraz
z wjazdami na ul. Sadową i Bukową, a także naprawa odcinka drogi gminnej na ul. Lipowej od ul. Wąskiej do skrzyżowania z ul. Spokojną,

-17 września 2018 -wykonanie II etapu oświetlenia ul. Kościelnej do granicy z Nową Wsią,

-20 września 2018 -rozpoczęcie wykonania podłącza do kanalizacji Domu Ludowego wraz przepompownią - zakończenie 11 października,

- październik 2018 – wykonano renowację figury Jana Kantego w parku wiejskim
ze środków Rady Sołeckiej,

-zorganizowano spotkanie w Urzędzie Gminy w Kętach w sprawie prac remontowych planowanych na 2019 rok (burmistrz Rafał Ficoń, radny Karol Wadoń, przewodnicząca KGW Marcela Kasperek, sołtys Kazimierz Tolarczyk),

-końcem października wykonano poszerzenie wjazdu do posesji pana J.Marszałka,

-początek listopada - posadzenie pamiątkowego dębu w parku przez Burmistrza Gminy na 100-lecie Odzyskania Niepodległości w asyście Dyrektora Szkoły wraz z uczniami
i przedstawicielami społeczności naszej wsi,

Postawienie cokołu przez kolegę Władysława Mitoraja z imieniem dębu „Albin” za 30 lat pracy sołtysa na rzecz wsi.

-listopad - wycięcie suchych drzew (2szt) oraz drzew wyznaczonych, zagrażających bezpieczeństwu na ul. Kościelnej od kościoła do ul. Zacisze,

-listopad - wykonanie przekładki korytek ściekowych w rowie przydrożnym na ul.Wesołej obok pana T.Marszałka,

-pismo do Wojewódzkiego Zarządu Wód Polskich w Krakowie w sprawie zaniedbań
i pilnych prac na potoku Maleckim,

-zorganizowanie wspólnie przez Radę Sołecką i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Malcu uroczystości w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości, w dniu 11 listopada 2018 roku wraz z poczęstunkiem,

-pismo w sprawie wymiany 2 słupów drewnianych i przewodów obok pana S.Płonka
w związku z gniazdem bocianim,

-rozeznanie możliwości pokrycia kosztów remontu ławek w parku wiejskim, ławek obok szkoły i przy parkingu obok kościoła,

Omówienie propozycji Rady Sołeckiej do Budżetu Gminy na 2019 rok.

Na tym posiedzenie zakończono.