31/03 2019

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu z dnia 21 marca 2019 roku

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

 z dnia 21 marca 2019 roku

 

 

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 14 grudnia 2018 roku.

3.Omówienie pism, korespondencji oraz działań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4. Przygotowanie Zebrania Wiejskiego.

5. Dyskusja i zakończenie.

 

Posiedzenie Rady Sołeckiej rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszej części sołtys odczytał protokół z posiedzenia z 14 grudnia 2018 roku, który został przyjęty bez zmian.

Przechodząc do następnego punktu programu sołtys omówił treść pism i działań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

-pismo z dnia 24 stycznia 2019 roku z Urzędu Gminy Kęty odnośnie wytypowania propozycji modernizacji drogi gminnej przy udziale środków budżetu wojewódzkiego małopolskiego,

-w odpowiedzi na w/w pismo Rada Sołecka w Malcu zgłasza do realizacji modernizację drogi gminnej - ulica Lipowa od skrzyżowania z ulicą Wąską jednocześnie przekazując w całości środki finansowe będące do dyspozycji sołectwa Malec na realizację w/w zadania,

-dnia 31 stycznia 2019 roku Urząd Gminy Kęty na wniosek sołtysa przekazał do Tauron Dystrybucja SA oddział Bielsko-Biała pismo dotyczące złego stanu technicznego słupów energetycznych zlokalizowanych w ciągu ul. Świętojańskiej w Malcu (między innymi słup, na którym jest bocianie gniazdo),

-w odpowiedzi na w/w pismo przyszła odpowiedź, że prace te zostaną wykonane do końca lipca 2019 roku,

-w styczniu odbyło się spotkanie sołtysów oraz przedstawicieli gminy i jednostek gospodarczych powiatu oświęcimskiego w Oświęcimskim Centrum Kultury ze starostą
i prezydentem miasta, na którym została podana informacja o głównej inwestycji na terenie gminy Kęty - remont ulicy Świętojańskiej i Stawowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Świętojańskiej,

-pismo od Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w sprawie podjęcia pilnych działań związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego koryta potoku Maleckiego,

-w Urzędzie Gminy Kęty odbyły się dwa spotkania w sprawie wyceny prac z Budżetu Obywatelskiego związanych z dokończeniem budynku gospodarczego LKS Zgoda Malec,

-odbyły się również dwa spotkania w sprawie realizacji Funduszu Sołeckiego (remont kuchni
i przegląd dachu Domu Ludowego),

-podjęto się remontu kłosa na placu Młodzieży Wiejskiej pod szkołą (wykonanie tych prac podjął się Pan Bolesław Paw),

-sfinalizowano remont ławek w parku wiejskim, przy szkole i obok parkingu przy kościele -umowa do podpisania przez Zarząd LKS Malec początek marca 2019 roku,

-od 1 marca 2019 roku Urząd Gminy podpisał umowę z nowym gospodarzem Domu Ludowego w Malcu, Panem Rafałem Łukasikiem,

-w dniu 10 marca 2019 roku z okazji Dnia Sołtysa stowarzyszenie sołtysów zorganizowało wojewódzkie obchody Dnia Sołtysa w Grojcu wspólnie z wójtem Gminy Oświęcim.

 

Sołtys Kazimierz Tolarczyk poinformował, że Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok  odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. o godz. 9,15 w Domu Ludowym w Malcu. Rada Sołecka wystosuje zaproszenie do Starosty Powiatu Oświęcimskiego

Na tym posiedzenie zakończono.